Palvelun käyttöehdot


1 Käyttöehtojen hyväksyminen ja soveltaminen


Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Arccos Consulting oy:n Palkkavaiosinko.com-verkkopalvelun (myöhemmin palvelu) käyttöön. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, sinun ei tule käyttää palvelua. Ehtoja sovelletaan kaikkien avaimen palveluun saaneiden käyttäjien (myöhemmin käyttäjä) asiointiin. Ehtoja sovelletaan käyttäjän osalta niin kauan kuin hän käyttää palvelua. Käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä vähintään siihen saakka, kunnes käyttäjän avain on vanhentunut tai poistettu käyttäjän pyynnöstä. Arccos Consulting oy pidättää oikeuden aika ajoin muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan heti.


2 Digitaalisen sisällön käyttöehdot (22.10.2020 alkaen)


Tämä asiakirja on laillinen ja sitova sopimus asiakkaan ja Arccos Consulting oy:n (myöhemmin palveluntarjoaja) tarjoaman digitaalisen sisällön (jäljempänä palvelu) välillä. Se säätelee sitä, miten asiakas voi käyttää palveluntarjoajan palvelua ja mitkä ovat palveluntarjoajan velvollisuudet asiakasta kohtaan. Nämä sopimusehdot on luettava huolellisesti ennen palvelun käyttöä. Näissä käyttöehdoissa kerrotaan palveluiden ja julkaistun aineiston käyttöä koskevat ehdot, sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet. Palveluntarjoajalla on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa palvelun sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivuston käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä EU:n tietosuoja-asetusta rekisteriselosteen mukaisesti. Palveluntarjoaja pyrkii kehittämään palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai poistaa palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita palveluun liittyviä seikkoja.


3 Palvelun sisältö ja toimittaminen


Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Asiakastukea ja -palvelua tarjotaan sähköpostitse kohtuullisen vastausajan puitteissa. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntarjoajalla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi. Palveluntarjoaja voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta estää käyttäjän pääsyn palveluun ja/tai palvelun vastaanotto.


Käyttäjä vastaanottaa palvelun avaimen sähköpostitse ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Käyttäjä vastaa itse palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä. Ylläpidolla on oikeus puuttua ilmeisiin väärinkäyttötilanteisiin.


Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan. Palveluntarjoaja voi tarjota, välittää tai markkinoida palvelussa muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.


4 Palvelun käytön aloittaminen


Palvelun käyttö ei vaadi rekisteröitymistä. Palveluntarjoaja varaa oikeuden vaihtaa palvelun osia sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät. Palvelun käyttö vaatii sähköpostiosoitteen, johon digitaalinen avain palveluun lähetetään. Käyttäjä ei saa paljastaa avainta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää avaintaan. Palveluntarjoaja ei vastaa avaimen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli avain paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän avaimella tehdyt toimet katsotaan kyseisen käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi avaimen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli avaimen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi ylläpitäjälle (info(a)palkkavaiosinko.com). Palveluntarjoaja voi tällöin oman harkintansa mukaisesti poistaa avaimen sen väärinkäytön estämiseksi.


Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen palvelun käyttämistä. Käyttäjällä on oikeus poistaa avaimensa. Avain poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen info(a) palkkavaiosinko.com.


5 Henkilötiedot


Palveluntarjoaja noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) sekä EU:n tietosuoja-asetusta henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. Käyttäjien yhteystiedot ovat luottamuksellisia tietoja, joita palveluntarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle ilman käyttäjän kirjallista lupaa. Kirjalliseksi luvaksi katsotaan sähköpostilla annettu lupa.


Palveluntarjoaja käsittelee käyttäjän henkilötietoja tarjottuun palveluun liittyen, vastatakseen käyttäjän lähettämiin tiedusteluihin ja palautteeseen, kehittääkseen tuotteitaan ja palveluitaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin asiakassuhteen hoitoon liittyviin tarkoituksiin. Palveluntarjoaja voi käyttää käyttäjän toimittamia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti, kuten rekisteriselosteessa on todettu.


6 Sopimuksen syntyminen ja palvelun ostaminen


Käyttäjä valitsee palvelun omiin tarpeisiinsa ja vastaa siitä, että ostaa itselleen sopivaa palvelua. Käyttäjä on vastuussa siitä, että palvelua käytetään tilatun palvelun palveluehtojen mukaisesti. Kun käyttäjä painaa ”Osta” –painiketta, hän vahvistaa, että hän on yli 18-vuotias tai että hänellä on vanhemman tai holhoojan lupa sopimuksen solmimiseen. Samalla hän sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja.


Kun asiakas valitsee ostamansa palvelun, hän sitoutuu maksamaan kyseisen maksullisen palvelun hinnan. Sopimus/avain on voimassa kuluvan vuoden loppuun asti tai kunnes asiakas irtisanoo sen. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden irtisanoa tämän sopimuksen ja sulkea asiakkaan avaimen koska tahansa, jos asiakas käyttää tai hänen epäillään käyttävän palvelua väärin.


7 Palautukset


Ostettua avainta ei voi palauttaa eikä palvelun käyttämisen lopettaminen oikeuta hinnan hyvitykseen jäljelle jääneen avaimen voimassaoloajan osalta. Palvelussa sovelletaan kuluttaja-asiakkaiden osalta kuluttajasuojalakia ja -ohjeistuksia.


8 Arccos Consulting oy:n vastuu palvelusta


Palvelun käyttäjä hyväksyy ja käyttää palvelua sellaisena kuin se on. Lisäksi hän hyväksyy sen, että käyttäjä käyttää palvelua ja sen sisältöä kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, ja muokata palvelua. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun sisällöstä, eikä muusta palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen ja ohjeiden soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkaansa pitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, palvelun puutteellisuuksista tai viivästyksistä.


Arccos Consulting oy ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys palvelusta. Arccos Consulting oy ei vastaa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina tulon tai ansion menetys, liiketoiminnan keskeytys, laitteiston, ohjelmiston, tiedon tai tiedostojen vahingoittuminen, jotka johtuvat palvelun käytöstä tai sen käytön estymisestä. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjän itse itselleen aiheuttamasta tai muille tuottamasta vahingosta, palvelun väärinkäytöstä tai muusta vastaavasta toimesta. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.


Vahingonkorvausta on vaadittava Arccos Consulting oy:lta kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste.


9 Palvelussa annetut tiedot


Vaikka palveluntarjoaja yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä. Palvelussa esitettävät saatavuustiedot tai hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä Arccos Consulting oy ole velvollinen hyvittämään asiakkaalle, jos palvelussa on virheellisiä hintatietoja. Palvelun hinta veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelussa. Hintoihin lisätään Palvelun myyntiin sovellettava kulloinkin voimassaolevan arvonlisäverokannan suuruinen vero.


Palveluiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitettuna aikana. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.


Palvelu tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan”. Palveluntarjoaja ei lain sallimissa puitteissa myönnä nimenomaista tai epäsuoraa takuuta palveluille tai tuotteille, niiden laadulle, sisällölle tai sopivuudelle tiettyyn tarkoitukseen. Palveluntarjoaja ei lisäksi takaa, vakuuta tai kannata yhtäkään tuotetta tai palvelua, joita mainostetaan tai tarjotaan kolmannen osapuolen toimesta palvelussa tai siihen linkitetyllä verkkosivulla tai joita mahdollisesti mainostetaan bannereissa tai muutoin, tai ota niistä vastuuta. Palveluntarjoaja ei ole myöskään millään tavoin vastuussa asiakkaan ja palvelussa tai sen kautta mainostettuja tuotteita tarjoavien kolmansien toimittajien välisestä asioinnista. Kuten mitä tahansa kautta tai missä tahansa hankitun minkä tahansa tuotteen tai palvelun kohdalla asiakkaan tulisi käyttää myös tässä tapauksessa omaa harkintakykyään ja olla varovainen. Mikään palvelun asiakkaalle suullisesti tai kirjallisesti antama tieto ei muodosta palveluntarjoajan myöntämää takuuta.


10 Asiakkaan vastuu


Käyttäjän tulee aina itse arvioida palvelussa tai käyttäjälle muutoin palvelun puitteissa annettujen tietojen soveltuvuutta käyttäjälle.


Käyttäjä vastaa palvelun käytöstä sekä muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia, tai ole käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, palveluntarjoajalle, palveluntarjoajan sopimuskumppaneille, palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingon.


11 Oikeudet


Palvelun ulkoasun ja palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopimuskumppaneilla. Asiakas ei saa käyttää Palvelua palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.


12 Sallittu ja kielletty linkitys palveluun


Asiakas ei saa kopioida, monistaa, siirtokopioida, julkistaa, jakaa tai muutoin käyttää jotakin palvelun osaa tai sisältöä tavalla, jota ei ole tässä sopimuksessa nimenomaisesti sallittu. Edellä mainitun lisäksi asiakas sitoutuu pyrkivänsä kohtuudella varmistamaan, ettei palvelua ja sen sisältöä käytetä luvattomasti.


13 Tietosuoja ja tietoturva


Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan omien välineiden ja järjestelmien tietoturvallisuudesta palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista.


14 Ylivoimainen este


Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Viivästymistilanteessa palveluntarjoaja noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista.


15 Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen


Palvelun käyttämiseen ja sopimusehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Asiakkaan ollessa kuluttaja näillä sopimusehdoilla ei rajata Suomen lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia. Jos palveluntarjoaja ja käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.